Stress management

Stress management

Vi hjälper Er att ta fram grundläggande innehåll för en framgångsrik stresshantering. En inventering av företagets situation och behov.


Hur ser arbetsmiljön ut, finns det nyckelpersoner och riskgrupper som är särskilt utsatta för stress och hög ohälsosam arbetsbelastning?

Vilka behov finns av utbildning inom området stress och utmattning?

Finns det behov av särskilda strategier på individ, grupp och organisationsnivå?

Har företaget upprättat en handlingsplan enligt lagkrav AFS 2015:4, Arbetsmiljöföreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö? Den ska bland annat inkludera åtgärder vid ohälsosam stress, kränkningar och trakasserier.


En arbetsgivare har ansvar att säkerställa att cheferna har nödvändiga kunskaper inom arbetsmiljö och hälsa. Det kan behövas stöd till chefer och HR för att öka balans, trivsel och engagemang i företag och organisationer.