Stresshantering

Stresshantering

Varje framgångsrikt företag behöver ha strategier för att identifiera, förebygga och åtgärda stress på

jobbet. Det kan bli mycket dyrbart och kännbart om chefer, medarbetare och nyckelpersoner blir

sjukskrivna på grund av stress och utmattning. Istället behöver man utveckla framgångsfaktorer och

det hälsostrategiska arbetet.

Identifiera - Förebygga - Åtgärda

Stress på organisationsnivå

Stress management!

Vi hjälper Er att ta fram grundläggande innehåll för en framgångsrik stresshantering. En inventering av företagets situation och behov.


Hur ser arbetsmiljön ut, finns det nyckelpersoner och riskgrupper som är särskilt utsatta för stress och hög ohälsosam arbetsbelastning?

Vilka behov finns av utbildning inom området stress och utmattning?

Finns det behov av särskilda strategier på individ, grupp och organisationsnivå?

Har företaget upprättat en handlingsplan enligt lagkrav AFS 2015:4, Arbetsmiljöföreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö? Den ska bland annat inkludera åtgärder vid ohälsosam stress, kränkningar och trakasserier.


En arbetsgivare har ansvar att säkerställa att cheferna har nödvändiga kunskaper inom arbetsmiljö och hälsa. Det kan behövas stöd till chefer och HR för att öka balans, trivsel och engagemang i företag och organisationer.