Allmänt

Arbetsanpassning och rehabilitering finns reglerat i en arbetsmiljöföreskrift (AFS 1994:1)


Sammanfattning av arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar: Arbetsgivaren ska anpassa arbetssituationen till den enskilde arbetstagarens förutsättningar för arbetet, ange mål för verksamheten och fortlöpande ta reda på vilka behov av åtgärder som finns. Man ska så tidigt som möjligt påbörja arbetet, klargöra befogenheter och resurser samt de kunskaper och den kompetens som behövs för de som ska arbeta med uppgifterna. Arbetet ska bedrivas i samarbete med försäkringskassan och andra myndigheter. Man ska följa upp, ha de rutiner som behövs, anpassa de enskilda arbetstagarnas arbetssituation med utgångspunkt från deras förutsättningar för arbetsuppgifterna och särskilt beakta om den enskilde arbetstagaren har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av arbetsförmågan.  Arbetsanpassning och rehabilitering ska finnas även vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel och det ska det klargöras vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. För mera detaljerad information se Föreskrifter: Rehabilitering.