Rehab koordinator

Med koordinerade insatser genomförs en kartläggning, analys och samordning i rehabärenden. Forskning visar att med hjälp av en rehab koordinator sker en snabbare analys, handläggning, och samordning med återgång i arbete och/eller avslut med andra åtgärder för arbetstagaren. Många rehabiliteringsärenden är komplexa och kräver omfattande kunskap, erfarenhet och förmåga att hantera på bästa sätt.


Med koordinerade insatser genomförs denna kartläggning, analys och samordning i samarbete med arbetsgivaren. Målet är samverkan och delaktighet i ett tidigt skede. Vid behov sker samordning också med läkare, psykolog och andra kompetenser som kan ligga till grund för fortsatta insatser.


Aktiv rehabiliteringsinsats

Syfte

Att genom strukturerad och koordinerad kartläggning och analys i ett så tidigt skede som möjligt fastställa behov av insatser, arbetsanpassning och rehabilitering för att kunna återgå till eller fortsätta i ordinarie arbete alternativt hitta annan lämplig lösning för arbetstagaren.


Målgrupp

Arbetstagare med tidiga tecken på ohälsa, vid upprepad korttidsfrånvaro och vid alkohol- och drogärenden. Även konflikter, stress- och utmattningstillstånd, sjukskrivningar och vid sjuk- och olycksfall där man kan förvänta sig behov av arbetsanpassning och rehabilitering.


Metod

Beställning och gemensam bedömning med kund

Samtal med chef samt HR ansvarig

Besök hos rehab koordinator

Redovisning av analys och kartläggning för arbetstagare och arbetsgivare

Planering av fortsatta insatser

Dokumentation 

Uppföljning