Stöd till HR och chefer

Stöd till HR och chefer

Personligt stöd, rådgivning och strategier inom området hälsa och arbetsmiljö. Det dagliga arbetet innebär många utmaningar på individ, grupp och organisationsnivå. Det kan gälla arbetsprestation, stress och samarbetsproblem liksom alkohol, droger, frånvaro och sjukskrivningar. Att tidigt ta hjälp och stöd i olika typer av individ, grupp och organisationsproblem kan vara ett effektivt sätt att undvika att problem accelererar och förvärras.


Rådgivning i arbetsmiljö- och hälsofrågor för HR och chefer

För att uppnå ett hållbart arbetsklimat och minimera stress och sjukskrivningar bland medarbetare och chefer så krävs tydlighet och kommunikation. För att åstadkomma teamanda och samarbete är vi beroende av varandra för att både lyckas med våra egna och de gemensamma uppgifterna. Ledarens synsätt och arbetssätt har stor betydelse för arbetets inriktning, genomförande och effekt. I arbetet med att skapa hög kreativitet och förebygga stress och ohälsa behöver man förse medarbetarna med konkreta verktyg. Hälso- och arbetsmiljöarbete som tar utgångspunkt från ett bredare perspektiv på hälsa och inriktar sig på olika nivåer har visat sig vara mer effektivt.