Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi hjälper er att utforma en handlingsplan för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det krävs utbildning och handlingsplan för att uppfylla lagens krav i Arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsgivaren behöver ha skriftliga mål för arbetsmiljön vilket inkluderar en skriftlig handlingsplan om arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Man ska också säkerställa att cheferna har de nödvändiga kunskaper som krävs.


Utforma en handlingsplan för Organisatorisk och social arbetsmiljö

I den Arbetsmiljöföreskrift (AFS 2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla den 31 mars 2016 framgår att den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar: ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar.


Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.


Föreskrifter: Arbetsmiljö


Kort sammanfattning vad som krävs i denna Arbetsmiljöföreskrift

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Säkerställa att cheferna har nödvändiga kunskaper, dvs utbildning och rätt förutsättningar

Har skriftliga mål för arbetsmiljön vilket inkluderar en skriftlig Handlingsplan om bl. a ohälsosam arbetsbelastning

Anpassa arbetsbelastningen, ha en dialog om förväntningar och mål

Tydlighet kring arbetet

Motverka starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer

Motverka ohälsa på grund av arbetstidens förläggning, arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning

Motverka kränkande särbehandling, inkl. trakasserier och ha kända rutiner för hur det ska hanteras och vem man ska vända sig till


Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.


Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna, som ska göras kända för alla arbetstagare ska det framgå:

Vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer.

Vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra

Hur och var de som är utsatta snabbt ska få hjälp


Arbetsmiljöverkets råd och rekommendationer

Förebygga kränkande särbehandling

Klargörandet kan lämpligen göras skriftligen i en policy. Chefer och arbetsledande personal har ett särskilt ansvar när det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. Det är därför viktigt att de uppfyller kunskapskraven i 6 §. Ett gemensamt arbete kring bemötande och uppträdande kan bidra till att motverka kränkande särbehandling. Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på är konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av förändringar.


Det kan finnas behov av att ingripa snabbt och göra en bedömning av situationen för att förhindra att den förvärras. Arbetsgivaren kan ge företagshälsovård eller annan sakkunnig uppdraget att ge stöd och hjälp.