Allmänt

Arbetsmiljö allmänt

En inspirerande, trygg och säker arbetsmiljö skapar engagemang, trivsel och sparar pengar.


Arbetsmiljö lagkravArbetsmiljölagen (AML) ställer krav på att du som arbetsgivare har ansvar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Där ingår bland annat att upprätta en arbetsmiljöpolicy och kontinuerligt undersöka och bedöma vilka risker som finns i verksamheten och att genomföra åtgärder för att förebygga och åtgärda dessa risker.


Arbetstagaren ska medverka och följa de föreskrifter och regler som gäller på arbetsplatsen. Arbetstagaren har även skyldighet att meddela om det finns akuta risker på arbetsplatsen och kommunicera eventuella brister.


I den Arbetsmiljöföreskrift (AFS 2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla den 31 mars 2016 framgår att den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar: ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar.


Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.


Arbetsmiljö: Föreskrifter


Kort sammanfattning vad som krävs av arbetsgivare

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Säkerställa att cheferna har nödvändiga kunskaper, dvs utbildning och rätt förutsättningar

Har skriftliga mål för arbetsmiljön vilket inkluderar en skriftlig handlingsplan om bl. a ohälsosam arbetsbelastning

Anpassa arbetsbelastningen, ha en dialog om förväntningar och mål

Tydlighet kring arbetet

Motverka starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer

Motverka ohälsa på grund av arbetstidens förläggning (arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning).

Motverka kränkande särbehandling, inkl. trakasserier och ha kända rutiner för hur det ska hanteras och vem man ska vända sig till

 

Inom området ergonomi och fysisk arbetsmiljö har vi samarbetspartners, ergonom, arbetsmiljöingenjör som erbjuder flera olika tjänster. Det kan gälla arbetsställningar, dataarbetsplatser, hjälpmedel, buller, ljus, ventilation och ny- eller ombyggnation för att nämna några.